fredag, oktober 28, 2016

Skogen är nyckeln till en utvecklad bioekonomi

Sverige har kommit långt i omställningen och utvecklingen av den biobaserade ekonomin måste fortsätta.

Varje kubikmeter skog som tillförs samhället, och ersätter produkter av fossilt ursprung, minskar utsläppen av koldioxid med cirka 500 kilo.

Enligt en studie från SLU gör detta att 60 miljoner ton koldioxid per år inte släpps ut i atmosfären.

Det är mer än samtliga utsläpp av koldioxid i Sverige, men det räknas inte in i den officiella statistiken. Det mesta av denna klimatnytta exporteras i form av förädlade skogsprodukter.

Konsumenter efterfrågar i dag miljö- och klimatcertifierade produkter så det gröna mervärdet skulle kunna marknadsföras mycket mer.

Som skogrikt land är det vår skyldighet att fortsätta utveckla vårt skogsbruk och vår skogsindustri för att bidra till utvecklingen av bioekonomin, både för oss själva och för länder med sämre förutsättningar.

En tro hos skogsägarna i Norrbotten om ökad efterfrågan bör stimulera tillväxtbefrämjande åtgärder.
Vi får då mer råvara och kan leverera än mer klimatnytta. Vidare så bör vi verka för en ökad inhemsk förädling av sågade trävaror samt ett ökat byggande i trä.

Stimulera också fortsatt utveckling och investeringar i produktion av nya biobaserade material, kemikalier, biodrivmedel och andra energibärare.

Det finns starka synergier mellan den etablerade skogsindustrin och nya innovativa produkter.

Källa: Piteå-Tidningen


Skicka en kommentar