tisdag, maj 11, 2021

Digitalisering är också mer än bara ettor och nollor.

  


 

Det handlar minst lika mycket om kompetens – att förstå skogens värden och komplexitet, teknikens möjligheter och utmaningar samt hur vi organiserar oss och samtalar om skogen. 

Digitaliseringen kan bidra till både bra faktaunderlag och nya utvärderingsverktyg. Med den kopplas hela värdekedjan ihop, och med rätt kompetens skapas helt nya möjligheter.

Men går det tillräckligt fort? Det borde kunna gå snabbare. För att stärka branschens konkurrenskraft behöver vi ta vara på alla möjligheter, och då dessa är många måste vi öka tempot. 

Hur digital skogsnäringen är på sikt avgörs av vår förmåga att samarbeta för att höja vår kompetens och skapa obrutna informationsflöden längs hela värdekedjan. En sådan samverkan behöver både teknikutvecklare och andra branscher för att säkra effektiv implementering. 

Får jag gissa så tror jag att digitaliseringen av skogsnäringen går långt, och att vi därmed skapar förutsättningar för bred samsyn om skogens alla möjligheter.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

Land Skogsbrukfredag, februari 12, 2021

Hundratalet svenska virkesterminaler ligger på avskilda platser, där det är svårt att hålla en effektiv bemanningSkogforsk har 2019 tillsammans med Volvo, SCA, Mittuniversitetet, Biometria och Telia, inlett ett projekt för timmerlogistik. 

Orsaken är att av hundratalet svenska virkesterminaler ligger många på avskilda platser, där det är svårt att hålla en effektiv bemanning. 

Därför vill man nu utveckla en fjärrstyrd virkeslastare och sedan testa den på SCA:s virkesterminaler. 

Man gör detta för att undersöka hur tekniken skulle kunna öka tillgängligheten på virkesterminaler vilket i sin tur kan leda till kostnadseffektivare logistik.

Skogforsk kommer att analysera den ekonomiska nyttan av fjärrstyrda maskiner, genom att simulera de faktorer som är specifika för virkesterminelen i en ekonomisk modell. 

Man kommer också att bidra med de erfarenheter man fått från utvecklingen av en fjärrstyrd skotare och laboratoriet för fjärrstyrning, Troëdsson forestry teleoperation lab. 

fredag, september 07, 2018

Invigningstal Trä & Teknik 2018

Högskolan i Gävle Aktuell forskning


Arne Fagerström är verksam inom forskning kring utvecklandet av Hållbarhetsredovisning och kring fastighetsföretagandets ekonomi.

Koncernredovisning är ett fenomen inom redovisning som uppstod för lite över  hundra år sedan. De första sjuttio åren präglades av en stor och kreativ variation av metoder och modeller.

Under de senaste tjugo åren har praxis inom området blivit mindre spretande, men än idag förekommer ett antal olika modeller och varianter för koncernredovisning.

Denna bok baserar sig på de olika teorier som finns bakom de modeller som idag förekommer i ett nationellt och internationellt perspektiv.

För att bättre knyta an till de färdigheter som en bokföringskunnig person har i redovisning introduceras ett nytt arbetssätt med debet- och kreditposteringar.

Författarna har mångårig erfarenhet av undervisning, forskning och praktiskt arbete inom koncernredovisning och är idag verksamma vid Högskolan i Gävle, Linköpings universitet och Örebro universitet.

Gävle


söndag, augusti 26, 2018

Trä- och teknikmässan i Göteborg 28 - 31 Augusti 2018Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning.

Ingen annan mötesplats samlar alla som utvecklar, driver och arbetar med trä på samma omfattande sätt.

Här ges möjlighet till en konkret direktdialog med de viktigaste och främsta inköparna i en professionell och affärsskapande miljö.

Till mässan kommer utställare inom sågverksutrustning, snickeri- och träbearbetningsmaskiner, trämaterial och träkomponenter, takstolsproduktion, bland många andra, och träffar besökare från alla delar inom träindustrin som är på inköps- och inspirationsresa.

Varför delta?

  • Branschens mest kompletta mötesplats – mötesplatsen arrangeras i samarbete med de stora organisationerna, forskning och företag som driver träets framtid.
  • En utställning med leverantörer som representerar hela värdekedjan.
  • Ett omfattande konferensprogram som tilltalar olika målgrupper.
  • Kompetensutveckling och utbildning på plats.
  • Akademi och universitet lyfts för att påvisa hur forskningen går vidare.
  • En politisk arena för de viktigaste debatterna och diskussionerna kring träets framtid.


Källa: Trä- och Teknikmässantisdag, oktober 10, 2017

Trävarukonjunkturen har varit uppåtgående de senaste 18 månaderna


Både svensk cellulosaindustri och trävaruindustri går på högvarv just nu, vilket leder till en mycket stark efterfråga på timmer och massaved och höga priser för landets 325 000 skogsägare.

Vi har det ovanliga läget i Sverige just nu att både sågverken och cellulosaindustrin går mycket bra och kör för fullt. Den globala produktionen av trävaror går på högvarv och svenska sågverk bekräftar att i stort sett alla marknader går bra.

Detta innebär en ökad efterfråga på timmer och i sin tur höga priser över hela landet.

Timmer är alltid viktigast för skogsägarens rotnetto men även massavedspriserna har höjts från syd till norr som en effekt av den kraftiga industriutbyggnaden. För landets 325 000 skogsägare betyder det att de går en ovanligt gynnsam höst till mötes.

Trävarukonjunkturen har varit uppåtgående de senaste 18 månaderna och historiskt sett brukar konjunkturen vika nedåt efter en sådan period. En fortsatt stark krona gentemot pundet och dollarn kommer dessutom att pressa sågverken på sikt.

Skogens årliga nettoexport har ökat från knappa 80 mdr SEK till dryga 90 mdr. Utan skogssektorn hade Sverige haft en negativ handelsbalans på uppemot 100 mdr SEK.

Den traditionella skogen och skogsindustrin befäster därmed sin betydelse för svensk ekonomi.


Källa: CISION


onsdag, juli 26, 2017

Modernisering av sågverket i Långasjö


Södra satsar drygt 100 miljoner kronor vid sågverket i Långasjö och vecka 30 är en milstolpe inom det stora investeringsprojektet. Då rivs den gamla sågen från 1982 ut för att ge plats åt en ny profileringslinje. Totalt arbetar 25 personer med nedmonteringen. Från vecka 44 ska det åter vara full produktion.
Investeringen innebär att sågverkets kapacitet kommer att öka från 280 000 kubikmeter till 360 000 kubikmeter. En kapacitetsökning som motsvarar 15 fler timmerbilar om dagen. 
För att nå dit byts den gamla klensågslinjen ut och ersätts med en ny profilerande cirkelsågslinje. Detta möjliggör att flödet genom sågen förenklas och effektiviseras. 
Dessutom byggs paketläggare med ströhantering, en helt ny virkestork och ett nytt magasin på 8000 kvadratmeter.

Källa: Södra

torsdag, maj 04, 2017

Korslimmat trä, limträ, skruv och spik

Välkommen att delta vid seminariet fyllt med inspirerande föredrag, mässa och mingel. Under dagen (Tisdagen 23 maj 2017) kommer tillverkare och leverantörer av KL-trä, limträ, skruv och spik, beslag och projekteringsverktyg att finnas på plats. Ta chansen att lära dig mer om KL-trä och materialets alla möjligheter.

Korslimmat trä, KL-trä, är ett innovativt material med en starkt ökande marknadsandel inom det moderna byggandet. Världen över finns spektakulära byggnader som visar på KL-träets mångfald och förträfflighet.

Expertis och fördjupande kunskap kan göra skillnad. Svenskt Trä har komponerat ett program med framstående föredragshållare inom prioriterade områden för byggande i KL-trä. Allt för att ge dig en bredare plattform att stå på inför framtida uppdrag.

Inbjudan riktar sig till dig som är projektör, konstruktör, arkitekt eller student.

Svenskt Trä lanserar en helt ny handbok med fakta och projektering av KL-träkonstruktioner.


Källa: www.svenskttra.se/ibit2017-1 


torsdag, april 06, 2017

Träbaserade skivor för bygge och inredning

Träbaserade skivor är ett mångsidigt bygg- och inredningsmaterial. I byggnader används skivor till golv, väggar och tak. 

Skivor används även till möbler och i tunna skivor för baksidor till uppstyvning av bokhyllor. 

I inredning förekommer skivor som skåpsidor, skåpluckor eller bänkytor. 

Skivorna framställs från trämaterial i form av stavar, faner, spån eller fibrer. Skivor tillverkas enligt olika standarder. 

För CE-märkta byggskivor framgår huvudändamålet av märkningen (golv, vägg eller tak).

Källa: Skivorlördag, december 10, 2016

Ny Teknik om Smartare Industriellä Företag

Digitaliserade fogningsprocesser, robotisering och 3d-printning av verktyg. De åtta projekten är del i strategin som ska göra svensk industri smartare.


Sverige ska bli ett av de ledande länderna i världen inom digitaliserad industri. Regeringens strategi för smart industri ska stärka företagens konkurrenskraft.

Som en del i detta arbete har Vinnova fått regeringens uppdrag att göra insatser för att främja digitaliseringen av svensk industri.

Inom Vinnovas ”Den smarta digitala fabriken” ska industriföretag, forskningsinstitut och universitetsforskare samverka för att stärka nyindustrialisering och uppkopplad industri.

Det är klart med åtta nya projekt som får finansiering med sammanlagt 31 miljoner kronor över två år. Industriföretagen som deltar bidrar med minst lika mycket.


Källa:  Ny Teknik