tisdag, oktober 10, 2017

Trävarukonjunkturen har varit uppåtgående de senaste 18 månaderna


Både svensk cellulosaindustri och trävaruindustri går på högvarv just nu, vilket leder till en mycket stark efterfråga på timmer och massaved och höga priser för landets 325 000 skogsägare.

Vi har det ovanliga läget i Sverige just nu att både sågverken och cellulosaindustrin går mycket bra och kör för fullt. Den globala produktionen av trävaror går på högvarv och svenska sågverk bekräftar att i stort sett alla marknader går bra.

Detta innebär en ökad efterfråga på timmer och i sin tur höga priser över hela landet.

Timmer är alltid viktigast för skogsägarens rotnetto men även massavedspriserna har höjts från syd till norr som en effekt av den kraftiga industriutbyggnaden. För landets 325 000 skogsägare betyder det att de går en ovanligt gynnsam höst till mötes.

Trävarukonjunkturen har varit uppåtgående de senaste 18 månaderna och historiskt sett brukar konjunkturen vika nedåt efter en sådan period. En fortsatt stark krona gentemot pundet och dollarn kommer dessutom att pressa sågverken på sikt.

Skogens årliga nettoexport har ökat från knappa 80 mdr SEK till dryga 90 mdr. Utan skogssektorn hade Sverige haft en negativ handelsbalans på uppemot 100 mdr SEK.

Den traditionella skogen och skogsindustrin befäster därmed sin betydelse för svensk ekonomi.


Källa: CISION


Skicka en kommentar