fredag, oktober 12, 2007

Handkirugi

Raji

Handkirurgi


Dr Sorna Rajan, handkirurg och grundare av kliniken

Handen är ett komplicerat sinnes– och rörelseorgan. I handen förenas känsel, kraft och smidighet i en fin harmoni. Med handen kan man skapa eller förstöra, smeka eller slå.

Handen börjar egentligen i hjärnan. Skador och sjukdomar som drabbar hjärna, nacke, axel, överarm, armbåge och underarm drabbar även handens funktion.

Helge: Handen börjar egentligen i hjärnan. Jag tänker på "Leraning by doing." Det är så jag ökar min förståelse för karpaltunnelsyndromet, diagnostik och handkirurgi.

Ett invalidiserande tillstånd i hand eller arm får ofta långtgående konsekvenser, både humanitärt och samhällsekonomiskt. Därför är det viktigt med adekvat vård i rätt tid.

Helge: Vi har diskuterat den samhällsekonomiska aspekten med neurofysiologen Veijo Lesonen och betydelsen av snabb diagnostik.


Handkirurgi

Problem i armar och händer kan ge invalidiserande tillstånd med långt gående konsekvenser både för enskilda individer och företag. Med adekvat vård i rätt tid kan man förhindra belastnings- och arbetsskador som kan leda till längre sjukfrånvaro, personligt lidande och produktionsbortfall.

Handkirurgi handlar inte enbart om kirurgi. I vissa situationer går det inte att operera, eller så är det bättre att inte operera. Funktionen kan istället för­bättras genom rätt träning eller genom olika stödåtgärder och hjälp­medel.

Handkirurgi är ett teamarbete, i teamet ingår därför, förutom handkirurg, även arbetsterapeut, sjukgym­nast, sjuk­sköterskor och läkarsekreterare. Varje team-medlems insats har en avgö­rande betydelse för behandlingsresultatet.

Trots att landstingen i Sverige har gjort och gör betydande ansträngningar är resurserna inom den offentliga vården inte tillräckliga. Samordning av resurser hos privata vårdgivare och offentliga vårdinstanser är därför nödvändiga för att möta behovet.

Clinic Rajan kan erbjuda vård för:

  • • Nervinklämningar
  • • Tennisarmbåge/golfarmbåge/musarm
  • • Idrottsskador i armar och händer
  • • Belastningsskador hos musiker
  • • Förlamningstillstånd vid cerebralpares eller stroke
  • • Reumatiska sjukdomar i senor och leder
  • • Förslitningar i leder
  • • Resttillstånd efter skelett-, sen eller nervskador
  • • Vissa smärttillstånd efter whip lash
Vår målsättning är:

• Att erbjuda adekvat och komplett handkirurgisk vård i rätt tid med kun­nande, engagemang och omsorg i en trivsam miljö.

• Att fungera som ett fullvärdigt komplement till offentlig handkirurgisk vård.

• Att genom samarbete med landsting och andra organisationer verka för ökad kunskap och möjligheterna att lindra lidande och minska invaliditet genom handkirurgi.

Clinic Rajans lokaler är specialanpassade för kvalificerad handkirurgisk vård med mottagning, operation och rehabilitering. Vi har kompetens och resurs att erbjuda råd och förebyggande behandling i ett tidigt skede vid problem. Om konservativa åtgärder inte räcker kan vi även erbjuda kvalificerad handkirurgi utan väntetider med postoperativ rehabilitering. På kliniken finns förutom handkirurg även arbetsterapeut och sjukgymnast.

Idag har vi även handkirurgiska mottagningar i Linköping, Jönköping och Göteborg.

Skicka en kommentar