onsdag, november 28, 2007

Arbetshälsoinstitutet om vibrationsskador och karpaltunnelsyndrom

Helge: Hittade denna undersökning som antyder att en stor del av dem som lider av vibrationsskador aldrig egentligen blir diagnostiserade. Det finns ett klart behov för en snabb och mobil undersökningsmetod. Mediracer är ett pålitligt instrument som kan användas istället för ENMG och den bärbara apparaten för karpaltunnelsyndrom diagnostik kostar inte skjortan. Karpaltunnelsyndrom diagnostiken kan utföras av t.ex. en arbetsskyddshälsovårdare.

Arbetshälsoinstitutet: "Startsida: Informationsförmedling: Pressmeddelanden:

Vibrationsskador fortfarande ett problem PRESSMEDDELANDE 5/2007 Publiceringsfritt genast Helsingfors, 13.2.2007

PRESSMEDDELANDE 5/2007

Publiceringsfritt genast

Helsingfors, 13.2.2007

Vibrationsskador fortfarande ett problem

En undersökning inom metallbranschen visar att vibrationsskador fortfarande är ett problem, och att skogshuggare inte är den enda yrkesgruppen som drabbas. Mer än hälften av de metallarbetare som deltog i studien var utsatta för vibration. Vibrationsskador går ofta oupptäckta. I Arbetshälsoinstitutets och social- och hälsovårdsministeriets undersökning deltog 500 metallförbundsmedlemmar från Birkalandsregionen.

Vad är vibrationsskador?

Exponering för hand-armvibration kan ge upphov till kärlsammandragningar. Ett vanligt symtom är attacker av "vita fingrar". Symtomet uppträder speciellt vid köld och under eller efter exponering för vibration. Vibration kan även ge upphov till nervskador i händerna, vilket yttrar sig i domningar och stickningar i händer och fingrar, nedsatt beröringskänsel i fingrarna, störd finmotorik och minskad handstyrka.

Hand-, nack- och skuldersymtom vanligt vid arbete med vibrerande handverktyg

Undersökningen visade att arm- och handsymtom är vanliga bland personer som arbetar med vibrerande handhållna redskap: 42 % uppgav att de hade besvär med vita fingrar vid köld, 51 % hade domningar och 46 % hade stickningar. Skillnaderna var signifikanta då man jämförde med personer som inte exponeras för vibration. De exponerade hade också klart oftare problem med nack- och axelsmärta som strålade ned i armen och handen samt smärta i skuldror och armbågar.

Vibrationsskador och karpaltunnelsyndrom

Vid de kliniska undersökningar som utfördes i samband med studien konstaterades 24 tidigare odiagnostiserade fall av vibrationsskada och 12 fall av karpaltunnelsyndrom. Karpaltunnelsyndrom orsakar domningar och känselstörningar i tum-, pekfinger- och långfingerområdet.

Bara en liten del av vibrationsskadorna registreras

Årligen registreras 10-26 fall av vibrationsskada som yrkessjukdom. Inom ramen för denna studie konstaterades således lika många fall av vibrationsskador som årligen anmäls till registret över yrkessjukdomar. Detta tyder på att en stor del av vibrationsskadorna inte blir upptäckta och registrerade.

Brister i genomförandet av vibrationsförordningen

Studien visar att man inom metallbranschen inte i tillräckligt hög grad har lyckats fästa uppmärksamhet vid vibrationsrelaterade hälsorisker. Förordningen om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av vibrationer (48/2005) trädde i kraft i juli 2005. Enligt förordningen skall man på arbetsplatserna och inom företagshälsovården vidta åtgärder för att utreda förekomsten av exponering för vibration i arbetet och ordna med utbildning och handledning. Det är uppenbart att man inom företagshälsovården inte i tillräckligt stor utsträckning har ordnat med hälsokontroller för arbetstagare som utsätts för vibration i sitt arbete.Helge: Information, utbildning och kunskap av hälsovårdsekonomiska fördelar av en tidig diagnostisering. Arbetsgivarna får även värdefull information om hur ergonomin på arbetsplatser kan förbättras.


Inom arbetarskyddet och företagshälsovården behövs mer information och utbildning om hur man bedömer vibrationsexponering på arbetsplatsen och minimerar de risker och olägenheter som följer av vibration. Företagshälsovården behöver anvisningar om hur man ordnar hälsokontroller för arbetstagare som utsätts för vibration. Det finns ett tydligt behov av evidensbaserade diagnostiska kriterier för yrkessjukdomar som orsakas av hand-armvibration. Anvisningar och kriterier kan utarbetas av Arbetshälsoinstitutet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information: biträdande överläkare Riitta Sauni, Arbetshälsoinstitutet,
tfn 030 474 8650

Rapport: Käsiin kohdistuvan tärinän terveysvaikutusten esiintyvyys Pirkanmaan alueen metallityöntekijöillä.

Helge: Jag bloggade om samma undersökning även på finska.


Skicka en kommentar