tisdag, februari 17, 2009

Sjukhus Profdoc Sverige

Jag har kollat systemlösningar för sjukvården och ramlade på Profdoc. ICT i vården ska ju vara ett verktyg för att ge en säkrare och mer effektiv vård och skapa möjlighet för patienten att vara mer delaktig i sin vård. Då måste också systemen bejaka det här och det gör det endast om de är användarvänliga.

Ett utvecklat trådlöst IT-stöd kan hanteras som en modul som innehåller en mängd information som samlas från det att patienten skrivs in tills hon eller han lämnar sjukhuset. Det gör att personal inom såväl sluten- och primärvård som den kommunala vården får tillgång till samma information om patienten, under förutsättning att patienten eller anhöriga ger sitt samtycke.


En undersökning visar att även om 65 procent av sjuksköterskorna tycker att datorsystemen underlättar och stödjer dem i arbetet, så anser bara runt 30 procent att systemen är användarvänliga. Här har vi också en viktig synpunkt. Både sjukvårdshuvudmännen och systemtillverkarna måste ändra förhållningssätt. De måste se att personalen besitter en stor kompetens, även om de inte har den tekniska kompetensen.


Sjukhus Profdoc Sverige: "Profdoc kan erbjuda ett komplett vårdstödjande IT-system, med patienten i fokus, för öppen- och slutenvård. Systemet TakeCare är ett verkligt IT-stöd i mötet med patienten enligt begreppet En patient - En journal - genom hela vårdkedjan.

Profdoc TakeCare är ett system utvecklat för centrala installationer med många enheter och många användare kopplade till samma databas. Det kan därför med fördel användas för en sammanhållen patientinformation dimensionerat för nationella eller regionala behov.

Fokus i utvecklingen av Profdoc TakeCare har alltid varit:
  • Skapa ett centralt system för stora installationer
  • Uppnå visionen En patient – En journal
  • Systemet ska ha extremt korta svarstider
  • Ha ett högt fokus på användbarhet
  • Enkelt och innovativt användargränssnitt för att möjliggöra snabb inlärningsprocess
  • Utveckla funktioner generellt för att de ska kunna användas oavsett disciplin eller vårdområde
  • Strukturera datan väl för att underlätta statistik, uppföljning och forskning
  • Ha ett nära samarbete med våra användare i all utveckling

Visionen är att den enorma mängden patientdata skall kunna användas för att testa olika hypoteser inom vården och därigenom vara grunden för att åstadkomma ett medicinskt kvantsprång."


Skicka en kommentar